Beleidsdeel Begroting 2018 Bonaire

Topics: Public Finance, EconomyReading time 1 - 2 minutes
Print

- This publication is only available in Dutch - 

Inleiding

Dit Bestuurverslag behoort bij de begroting 2018. Deze begroting is tot stand gekomen met in acht neming van de realisatie 2016 (jaarrekening), de uitputting van de begroting 2017 tot en met juli 2017, en de beleidsplannen van het Bestuurscollege en de verschillende directies. De wijzigingen in de samenstelling van het Bestuurscollege (als gevoig van de wijziging in de coalitie) hebben ook geleid tot nieuwe initiatieven en beleidsplannen.
De Vrije Uitkering is voor het begrotingsjaar 2018 ongewijzigd.

Bijzondere uitkeringen


Naast de eigen lokale inkomsten (belastingen en heffingen) en de Vrije Uitkering worden vanuit diverse ministeries ook steeds vaker middelen verstrekt als bijzondere uitkering. In de begroting zijn deze kostenneutraal verwerkt, d.w.z. dat betreffende directies een inschatting hebben gemaakt van de kosten in 2018. De opbrengsten in dit kader zijn voor eenzelfde bedrag in de begroting opgenomen.
Begin 2018 wordt geInventariseerd hoeveel kosten er in 2017 zijn gemaakt op deze bijzondere uitkeringen. De saldi worden meegenomen naar 2018 en worden in de eerste begrotingswijziging verwerkt.

Indexering


De begroting is opgesteld zonder de ingeschatte indexering 2018. Net als in eerderejaren kan in de loop van hetjaar de vrije uitkering warden opgehoogd met indexering. Een eventuele indexering wordt meegenomen in een begrotingswijziging.

Controleverkiaring door accountant


Conform planning van de nieuwe regering moet er voor jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring van de accountant worden gekregen, op basis van de uitvoering van het verbeterplan Financieel Beheer. De uitvoering en afronding van het verbeterplan Financieel Beheer is voor 2017 en 2018 een prioriteit. In de 2 helft van 2017 hebben verschillende bureaus voorstellen voor verbeteringen in de administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen van de aandachtsgebieden opgeleverd. De implementatie wordt in 2017 en 2018 uitgevoerd.

Aantal pagina's 192 • Taal Nederlands 
Bron: Openbaar Lichaam Bonaire

De begroting is beschikbaar onder deze knop:

Beleidsdeel Begroting 2018 Bonaire

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now