Afspraken over de besteding en verantwoording restmiddelen Fondo Desaroyo Arub (FDA)

Print

De partijen,

Het Land Aruba, ten deze vertegenwoordigd door de minister-president, de heer mr.
M.G. Eman, hierna te noemen: Aruba;

De Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. R.H.A. Plasterk, hierna te noemen: Nederland;

Gezamenlijk te noemen: partijen;

Gelet op:

artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

de Beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en Fondo Desaroyo Aruba (hierna FDA) d.d. 8 maart 2002, in het bijzonder in overeenstemming met artikel 2.4 waarin bepaald is dat het niet-bestede saldo geacht wordt niet meer deel uit te maken van het Fonds en Nederland en Aruba in overleg zullen treden voor het vinden van een passende besteding voor een ander doel dan dat via het Fonds ten behoeve van Aruba

de afspraak gemaakt op 22 maart 2017 tussen de minister-president van Aruba en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de restmiddelen van FDA, op basis van de bijdragevaststelling per ultimo 2015, bij een tussentijdse Eindafrekening door FDA en bij voorkeur op een zo kort mogelijke termijn zullen worden overgemaakt;

artikel 15 van de statuten van FDA en een herbestemming van de restmiddelen die tegemoet komt aan zowel de wensen van Aruba tot herstel van schade als gevolg van noodweer als ten behoeve van onderwerpen die in het gemeenschappelijk belang van Aruba en Nederland zijn. 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now