Advies op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begroting 2017 Sint Maarten

Print

Op 29 november 2016 heeft het Cft zijn advies op de ontwerpbegroting 2017 van Sint Maarten uitgebracht. Op basis daarvan heeft de regering van Sint Maarten een Nota van Wijziging opgesteld. Deze is samen met de ontwerpbegroting aan de Staten van Sint Maarten voorgelegd ter goedkeuring. Op 19 januari 2017 heeft het Cft de eveneens op 19 januari door de Gouverneur vastgestelde begroting 2017 ontvangen. U heeft duidelijk gerichte inspanning geleverd om tijdig de begroting 2017 vastgesteld te krijgen, waardoor aanzienlijk minder vertraging is opgelopen dan bij de begroting van 2016. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de vastgestelde begroting 2017.

Oordeel
Het Cft heeft in zijn advies op de ontwerpbegroting van 29 november 2016 (kenmerk: Cft 201600258) aangegeven dat deze nog in onvoldoende mate voldoet aan de normen uit artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Het Cft heeft onder andere aanbevolen de incidentele inkomsten voor 2017 en meerjarig beter te onderbouwen. Ook is verzocht aan te geven hoe in het oplossen van de betalingsachterstanden wordt voorzien. Om invulling te geven aan deze en de overige aanbevelingen van het Cft heeft de regering een Nota van Wijziging opgesteld. De aanbevelingen voor 2017 en de meerjarenraming worden hiermee voldoende geadresseerd. Naar oordeel van het Cft is de begroting 2017 van Sint Maarten in overeenstemming met de normen van art. 15 Rft, waarbij wel een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste blijft het algeheel voorbehoud op de kapitaaldienst gehandhaafd. Daarnaast acht het Cft strikte monitoring van de begroting gedurende het begrotingsjaar noodzakelijk.

Het Cft zal hierover verdere afspraken met u maken. Verder adviseert het Cft waar mogelijk de begrote incidentele inkomsten voor 2017 eerder in het begrotingsjaar te realiseren om onzekerheid over de realisatie van de begroting zoals in 2016 te voorkomen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now