Advies op basis van artikel 11 bij de ontwerpbegroting 2017 Sint Maarten

Print

Op 14 november heeft het Cft de ontwerpbegroting 2017 van Sint Maarten ontvangen. Op basis van art. 11 Rijkswet financieel toezicht (Rft) verzoekt u het Cft om te adviseren op de ontwerpbegroting. Net als bij het voorgaande begrotingsjaar heeft u ervoor gekozen om de aan het Cft aangeboden ontwerpbegroting gelijktijdig aan de Staten aan te bieden.

Oordeel
Het Cft stelt vast dat sprake is van een realistische raming van de belastinginkomsten en dat de begroting voorziet in een tekortcompensatie van ANG 20 mln conform de aanwijzing. Wel is de ontwerpbegroting 2017 in nog grotere mate afhankelijk van incidentele additionele inkomsten dan de ontwerpbegroting 2016. Aangezien de begrote incidentele inkomsten onvoldoende toereikend worden onderbouwd kan het Cft niet vaststellen dat het totaal aan begrote inkomsten realistisch is.

In de meerjarenraming, met name in 2018, is eveneens een groot bedrag aan additionele inkomsten opgenomen, zowel structureel als incidenteel, maar ook hier is de onderbouwing ontoereikend. Het voldoen aan de tekortcompensatie van ANG 24 mln in 2018 is mede afhankelijk van het realiseren van deze inkomsten.

Met betrekking tot de kapitaaldienst concludeert het Cft dat niet duidelijk is welke middelen nog resteren van eerder aangegane leningen in 2014 en welke middelen reeds verplicht zijn. Daarnaast worden de voorgenomen investeringen onvoldoende onderbouwd.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now