Advies ontwerpbegroting 2017 Sint Eustatius

Print

Op 5 december 2016 heeft de minister van BZK zijn goedkeuring onthouden aan de op 14 november 2016 door de eilandsraad van Sint Eustatius vastgestelde begroting 2017. Op 13 april jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van het bestuurscollege de aangepaste ontwerpbegroting 2017 ontvangen.

Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de opnieuw aangeleverde ontwerpbegroting. Bij aanbieding van de ontwerpbegroting aan de eilandsraad dient u aan te geven op welke wijze rekening is gehouden met dit advies. Conform artikel 18 lid 1 van de Wet FinBES dient de eilandsraad niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving te beraadslagen over de ontwerpbegroting en het Cft advies. Het bestuurscollege dient de begroting 2017 binnen twee weken na vaststelling door de eilandsraad, door tussenkomst van het Cft, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te zenden.

Toets Cft
De ontwerpbegroting wordt door het Cft getoetst aan de hand van in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) en in het Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) opgenomen criteria. Zo dient de begroting in evenwicht te zijn, hoort deze toelaatbaar te zijn vanuit een oogpunt van rechtmatig, doelmatig en controleerbaar financieel beheer en dienen de in de begroting opgenomen financiële verplichtingen en lasten geen onaanvaardbare risico's met zich mee te brengen voor toekomstige begrotingsjaren. Daarnaast behoren de in de begroting opgenomen baten en lasten in overeenstemming te zijn met de best mogelijke inschatting van reeds aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now