Aanpak van de bestrijding van Atrako's in Curacao

Print

Voor u ligt het rapport ‘aanpak van de bestrijding van atrako’s in Curaçao. In dit rapport wordt het beleid met betrekking tot de bestrijding van atrako’s beschreven. De Raad acht het van belang dat het beleid zowel een preventieve als een repressieve werking heeft. In dit onderzoek zal de Raad zowel de procedures en de activiteiten ten aanzien van de preventieve als repressieve aspecten in kaart brengen. De Raad zal tevens de organisatie voor de bestrijding van atrako’s aanduiden. Een goede bedrijfsvoering is onontbeerlijk voor de bestrijding van high impact crimes. Het is ook essentieel om deze vormen van criminaliteit te beheersen. In dit kader is het meest in het oog springende knelpunt dat de analyses niet conform planvorming worden gerealiseerd. De Raad hoopt dat zijn aanbevelingen handvatten bieden om de signaleerde knelpunten te verbeteren. De Raad spreekt zijn dank uit aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now