Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drie miljoen gulden voor criminaliteitsbestrijding op Curacao

MAANDAG, 31 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — In het beleidsplan voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds (Crimefonds) voor het komende jaar is meer dan 3 miljoen gulden gereserveerd voor projecten ter bestrijding van de (jeugd)criminaliteit. Demissionair minister van Justitie Stanley Betrian heeft het plan deze maand naar de Staten gestuurd.

Voor het opzetten van het Bureau Jeugdreclassering, Halt en Veiligheidshuis – een driejarig project – is een kleine 3 miljoen gulden begroot. Voor workshops en trainingen ter preventie van kindermishandeling een kleine 2 ton gulden en 148.000 gulden voor het project Yave. Er is verder 60.000 gulden begroot voor de projecten ‘Un Strea’ en ‘Mi no ke bai será’.

Verder zijn ook andere projecten voorgedragen voor financiering in het volgend jaar. Het gaat hier om upgrading van de opvang en kwaliteit van zorg van de civielrechtelijk geplaatste jongeren bij de Justitiële Jeugd Instelling (JJI), het opzetten van Financiële Administratie Crimefonds en het project Yave 2013. Ook het onderzoek naar criminogene en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit werd net als het project Brigada di Seguridat i Formashon en het project ‘Buskando Solushon’ voorgedragen.

Preventie jeugdcriminaliteit

Het justitieel beleid zal in de komende regeerperiode (2012 -2014) in het bijzonder gericht zijn op de preventie van de jeugdcriminaliteit en de zelfredzaamheid, alsook de resocialisatie van gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. Bij deze laatste groep zal de aandacht gericht zijn op de versterking en aanscherping van de opleidings- en resocialisatieprogramma’s. 70 procent van de totale inkomsten van het Crimefonds zal aan deze projecten worden besteed. De overige 30 procent van de inkomsten zal gaan naar projecten van het Korps Politie Curaçao (KPC), die betrekking hebben op bestrijding van de criminaliteit. Dit zijn trajecten of programma’s met als aandachtsgebied het oplossen van misdrijven, alsmede het bewust maken van de gemeenschap van het feit dat zij ook verantwoordelijkheid draagt in criminaliteitsbestrijding.

Het preventiebeleid zal specifieke aandacht besteden aan de uitbreiding van de mogelijkheden voor preventie, resocialisatie en rehabilitatie van jeugdigen die in aanraking komen met Justitie. Het preventiebeleid zal in dit kader onder meer gericht zijn op de maatregelen ter preventie van alcohol-, drugs- en gokverslaving en op wetenschappelijk onderzoek naar motieven van (jeugd)criminaliteit. De methode van werken volgens het veiligheidshuis-concept wordt geïntroduceerd en de reguliere jeugdzorg met methodieken en organisatorische modellen binnen de ambulante en residentiële jeugdzorg zal worden uitgebreid.

Noodopvang

En worden (nood)opvangmogelijkheden voor minderjarigen gestimuleerd. Er wordt ook aandacht besteed aan het opzetten van de jeugdreclassering, met nadruk op de introductie van onder andere HALT-afdoeningen. Dit is een alternatief buitengerechtelijk strafmodel voor jeugdigen die minder ernstige strafbare feiten hebben begaan. Daarnaast zal het centraal meldpunt voor kindermishandeling worden opgezet. En zal in samenspraak met de politie een intensief traject ‘begeleiding voor jeugdigen die vaker in aanraking zijn gekomen met justitie voor zwaardere delicten’ worden ontwikkeld, ter voorkoming van de negatieven gevolgen van gevangenisstraffen.

De mogelijkheden voor taakstraffen en elektronisch toezicht (ET) zullen worden uitgebreid en programma’s voor de versterking van sociale vaardigheden, agressiebeheersing en het omgaan met ‘peer-pressure’ zullen worden ontwikkeld. Verder zullen programma’s gericht op versterking van de opvoedingsvaardigheden bij ouders van criminele jongeren worden ontwikkeld.

Binnen de justitiële keten zal er speciale aandacht moeten zijn voor jeugdigen door introductie van jeugdagenten bij het KPC en ondersteuning van de werkzaamheden van de ‘Brigada di Seguridat i Formashon’. Verder worden in de procesgang aanpassingen aangebracht voor een jeugdspecifieke benadering; resocialisatie en rehabilitatie van de gedetineerden met speciale aandacht voor jong volwassenen. Daarnaast zullen projecten, die ten goede komen aan het nieuw op te zetten Sentro di Formashon (voorheen GOG), worden ondersteund. Er zal ook aandacht worden besteed aan het vergroten van de mogelijkheden voor vorming en training van de gedetineerden.

Commissie Criminaliteitsfonds

De commissie Criminaliteitsfonds, het uitvoeringsteam en de tekenbevoegdheid zijn bij ministeriële beschikkingen van dit jaar geregeld. De commissie wordt gevormd door drie personen die niet werkzaam zijn binnen de overheid. Het gaat hier om Johan Nahar, Henry Leonora en Nelson Navarro. Hierbij moet opgemerkt worden dat laatstgenoemde minister van Justitie zal worden in het nog te benoemen ‘takenkabinet’.

De commissie ziet erop toe dat de doelstellingen in het verlengde liggen van hetgeen staat omschreven in de wet. Verder beoordeelt de commissie alle ingediende projecten en voorziet deze van een bindend negatief of positief advies. Ook verleent de commissie goedkeuring voor bestedingen en levert het financieel jaarverslag.

Het fonds wordt conform de wet beheerd door de minister van Justitie en de dagelijkse leiding is onder toezicht van de minister, opgedragen aan de directeur van de Directie Justitiële Zaken. Met het verkrijgen van de nieuwe status voor het Land Curaçao per 10-10-‘10, kreeg ook het ministerie van Justitie een geheel nieuwe invulling. De secretaris-generaal is nu verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en eindverantwoordelijk binnen het ministerie.

Share this page:
« Back
Back to Top