Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drie miljoen euro aan bijzondere uitkering voor BES-eilanden

VRIJDAG, 17 MEI 2013 1

KRALENDIJK — De Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba hebben vorig jaar ruim 3 miljoen euro aan bijzondere uitkeringen ontvangen uit de Rijkskas. Dat blijkt uit het ‘Overzicht bijzondere uitkeringen’, dat door de minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de de minister van Financiën is verstuurd naar de Tweede Kamer.

De minister is op grond van de Wet Financiën Openbare Lichamen (Wet FinBES) jaarlijks verplicht om de Kamer het overzicht aan te bieden. De bijzondere uitkeringen waren bedoeld voor de integrale aanpak van sociaaleconomische initiatieven, onderwijsactiviteiten voor kansarme jongeren, de modernisering van de bibliotheken en het verbeteren van de dienstverlening aan het onderwijs.

Verschillende ministeries hebben hierin een bijdrage geleverd. Ruim 1,1 miljoen was afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 520.000 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 200.000 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 200.000 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bijzondere uitkeringen waren bedoeld om de leefbaarheid, de re-integratie naar duurzaam betaald werk en de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Daar komt nog ruim 856.000 euro bij die door OCW beschikbaar is gesteld in het kader van de Wet sociale kanstrajecten jongeren BES. Deze bijzondere uitkering dient ter tegemoetkoming in de kosten van de activiteiten van een projectbureau en een uitvoeringsinstantie ten behoeve van sociale kanstrajecten voor jongeren die geen voortgezet of beroepsonderwijs volgen en ook niet beschikken over een startkwalificatie WSKJ en geen betaalde arbeid verrichten.

Voor de modernisering van de bibliotheken en het verbeteren van de dienstverlening aan het onderwijs werd door het ministerie van OCW in 2012 eenmalig een bijzondere uitkering beschikbaar gesteld van ruim 443.000 euro.

De OLB’s kunnen de komende periode een beroep doen op een bijzondere uitkering voor natuurprojecten. Deze wordt door het ministerie van EZ beschikbaar gesteld voor de kabinetsperiode 2013 tot en met 2017. Het gaat om een bedrag van in totaal 7,5 miljoen euro. Hiervoor kunnen de openbare lichamen plannen op dit gebied indienen bij dat departement.

Op grond van de Wet FinBES kan aan de openbare lichamen een bijdrage in de vorm van een bijzondere uitkering uit Rijks kas worden gedaan ten behoeve van een bepaalde publieke taak. Iedere financiële bijdrage van het Rijk aan de openbare lichamen om bepaalde activiteiten uit te voeren is een bijzondere uitkering voor zover die middelen worden verstrekt met het oog op een daarmee te dienen eilandelijk openbaar belang.

In tegenstelling tot vrije uitkeringen, worden bijzondere uitkeringen voor een bepaald doel gegeven. Het beschikbaar gestelde geld moet wel aan het voorgeschreven doel worden besteed, anders kan het Rijk het geld terugvorderen. Dat kan ook als een doelstelling niet wordt gerealiseerd.

Bron: Amigoe

 

2,2 Miljoen extra kwijt aan BES

17 mei 2013

AD 17.05.13BES1

Bron: Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top