Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose Raad van Advies: Wet bevallingsverlof is kostbaar

14 NOVEMBER 2013

SVB: Extra druk van 600.000 gulden

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) ziet het belang in van het initiatief-ontwerp met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof,maar vraagt vooral aandacht voor de financiële en economische argumenten die niet in de weg mogen staan bij het verbeteren van het recht van (de aanstaande) moeder en kind.

,,De Raad is van mening dat de uitvoering van het initiatief- ontwerp financieel en economisch haalbaar en verantwoord moet zijn, althans dat alle betrokkenen, waaronder ook de overheid, zich voldoende moe- ten inspannen om het bepaalde in het initiatiefontwerp op korte termijn uit te voeren.” De RvA doelt op eerdere berekeningen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die in haar advies van 18 april 2011 vaststelde dat met de verlofregeling de last op het ziektefonds met ruim 600.000 gulden toeneemt als daartegenover geen kostenbeperkende maatregelen worden getroffen.

,,Over het aanhouden van de tekorten van het ziektefonds en het aanzuiveren daarvan door het Land heeft de Raad zich in eerder adviezen kritisch uitgesproken. De Raad vraagt uw bijzondere aandacht en gerichte oplossing daarvoor”, zo staat in het onlangs uitgebrachte advies.  Naast de druk die de uitvoering van het initiatiefontwerp op de begroting van Curaçao zal hebben, zal dit initiatiefontwerp ook invloed hebben op de individuele werkgevers, met name kleine bedrijven, die naast het langere zwangerschaps- en bevallingsverlof wellicht ook andere kosten moeten maken voor bijvoorbeeld het tijdelijk inhuren van vervangend personeel of het beschikbaar hebben van een kolfruimte.

Daarnaast kunnen ook bloed- verwanten van het pasgeboren kind aanspraak maken op het resterende deel van het bevallingsverlof van de moeder ingeval van ziekenhuisopname of ziekte van de moeder na de bevalling en vóór het verstrijken van het bevallingsverlof. ,,Daarover wordt in de memorie van toelichting en in de overige bij de Raad aangeleverde stukken niets vermeld”, aldus de RvA die de regering adviseert om op dit punt meer onderzoek te doen en te overwegen om de werkgevers enigszins financieel tegemoet te komen indien uit bedoeld onderzoek mocht blijken dat zij niet in staat zijn de extra kosten te dragen.

Bloedverwant te onduidelijk

De Raad van Advies (RvA) vindt verder dat er te onduidelijk om- schreven is wanneer een arbeider recht heeft op verlof of verzorging van een kind en gezin in geval een net bevallen moeder in het ziekenhuis moet verblijven of komt te overlijden.

Het gaat om een arbeider die in familierechtelijke verhouding staat tot het kind. Deze persoon heeft in geval van ziekenhuisopname, ziekte of overlijden van de moeder na de bevalling, recht op verlof gedurende het niet ver- streken deel van het bevallingsverlof van de moeder, teneinde zijn zorgtaken voor het kind en het gezin te vervullen.

De RvA stelt hierover: ,,In het voorstel wordt er kennelijk van uit gegaan dat een ieder die in familierechtelijke verhouding tot het kind staat en die zorgtaken jegens het kind en het gezin heeft, een beroep kan doen op verlof.  Dit zijn juridisch niet alleen de ouders, maar ook andere bloedverwanten van het kind. De Raad gaat ervan uit dat de bedoeling van de initiatiefnemers is dat het vijfde lid alleen ziet op de vader in juridische zin of andere bloedverwanten, die een wettelijke of door de rechter opgelegde zorgtaak hebben jegens het kind en het gezin, waardoor niet ieder familielid op genoemde bepaling een beroep kan doen.

De Raad gaat er ook van uit dat slechts de vader of één bloedverwant met een wettelijke of door de rechter opgelegde zorgtaak een beroep kan doen op het bepaalde in het voorgestelde vijfde lid. Een andere uitleg zou naar het oordeel van de Raad immers te ver voeren en zal tot praktische moeilijkheden en onnodige kostenverhoging leiden indien iedere willekeurige bloedverwant van het kind aanspraak zou mogen maken op zorgverlof.”

De Raad adviseert daarom om bij de invoering publiekelijk vol- doende aandacht te besteden aan de reikwijdte van het initiatiefontwerp en de gevolgen van de nieuwe regeling voor zowel de werknemers als de werkgevers. De Raad vraagt tot slot de aandacht van de regering voor de positie van personen in overheidsdienst.

Ook zij hebben naar het oordeel van de Raad op dezelfde gronden als de werknemers in de private sector zonder onderscheid recht op ten minste het bepaalde in het initiatiefontwerp.  De Raad adviseert de regering om een regeling van gelijke strekking als onderhavig initiatiefontwerp in het leven te roepen voor personen in overheidsdienst.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top