Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaos regeerprogramma 2013-2016: Bevorderen van goed bestuur

MAANDAG, 16 DECEMBER 2013

Speransa-i-Konfiansa 2013 – 2016

Het concept-regeerprogramma 2013-2016 heet ‘Speransa i Konfiansa’ en is gebaseerd op vijf strategische hoofddoelstellingen uit het regeerakkoord: Nation building; duurzaam economisch herstel en investeringen; verhogen kwaliteit van leven; bevorderen goed bestuur en verantwoord en behoedzaam begrotingsbeleid en uitvoering. De doelstellingen vertalen zich in het vorige week aan de Staten overhandigde regeerprogramma in een aantal concrete acties.

Een belangrijke pijler van de vierde hoofddoelstelling, het bevorderen van goed bestuur, betreft het overnemen van de aanbevelingen uit het onderzoek van Transparency International op het gebied van corruptiebestrijding en integriteit. Het gaat hierbij om onder meer ‘de capaciteitsopbouw van wetshandhavinginstanties en een grotere verantwoordingsplicht van de publieke sector naar de gemeenschap’, aldus het regeerprogramma. Ook wil de regering prioriteit geven aan het verbeteren van interne processen bij de ministeries om zo te komen tot een effectief en efficiënt werkend apparaat. Ten slotte wil de regering toewerken naar transparantie en bevordering van burgerparticipatie.

De ministeries van Algemene Zaken (AZ) en Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) gaan een Masterplan voor het Land Curaçao opstellen door het opstarten van een maatschappelijke discussie. Ook moet er eind 2015 een Centraal Planbureau worden gerealiseerd. AZ gaat een ‘juridisch kwaliteitshandboek’ introduceren ter bevordering van de ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de voorbereiding van besluitvorming’. Het BPD heeft als een van de doelstellingen ‘het tot nul brengen van alle non-actieve ambtenaren’ aan het eind van 2015. Het ministerie van Justitie gaat een ‘Ministeriele Instructie Toelating en Uitlating Curaçao’ bekrachtigen en invoeren in 2014. Dit is ter vervanging van de huidige ‘Herziene Instructie Gezaghebber’ waarbij de nadruk wordt gelegd op het versneld uitgeven van verblijfsvergunnigen. Werk- en verblijfsvergunningen gaan aan één loket worden uitgegeven. Het doel is de bevordering van de economie en bevolkingsgroei.

Ook ontwikkelt Justitie een beleidsplan Integriteit Ministerie en gaat zij samenwerken met Bureau Integriteit Amsterdam. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zou een Raad voor de Volksgezondheid hebben opgericht. In het regeerprogramma staat als streefdatum het derde kwartaal 2013, maar dit is inmiddels voorbij. Ook gaat dit ministerie stapsgewijs een kwaliteitssysteem voor de sector gezondheid introduceren. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning ten slotte gaat de niet-wettelijke taken van Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U) overhevelen naar een ‘passende autoriteit’ zoals een Regulatory Board.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top