Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaos overheidsaccountantsbureau: Gebrekkige administratie dwarsboomt onderzoek bij BZV

VRIJDAG, 22 MAART 2013

WILLEMSTAD — De slechte kwaliteit van de financiële administratie van stichting BZV vormt een grote belemmering bij het uitvoeren van een financieel onderzoek. Dat stelt overheidsaccountant Soab in een tussentijdse rapportage aan minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman (PS).

Zowel in de administratie van BZV als in de administratie van het AVBZ-fonds staan jaareinde-saldi van miljoenen guldens op tussenrekeningen als ‘nog uit te zoeken bedragen’, ‘kruisposten’, en ‘betalingen/cheques onderweg’, aldus Soab.

Het betreft hier niet alleen recente boekingen, maar ook boekingen die al op deze rekeningen zijn geparkeerd maar niet eerder zijn uitgezocht. Op rekeningen waarop periodieke boekingen plaatsvinden, zoals de boekingen van maandelijkse subsidies aan diverse instellingen, heeft het Soab geconstateerd dat de boekingen niet volledig zijn.

Zo ontbreken op veel rekeningen de boekingen van een of twee maanden. Ten slotte heeft het Soab vastgesteld dat ook de onderlinge verhouding tussen de administraties niet periodiek wordt afgestemd. Zo was er in de administratie van het AVBZ-fonds sprake van een schuld aan BZV, terwijl in de administratie van BZV sprake was van een schuldpositie bij het AVBZ-fonds.

Deze discrepantie van rond de 20 miljoen gulden was terug te voeren tot boekingen die reeds in maart 2012 hadden plaatsgevonden. “Door de Finance-manager is desgevraagd aangegeven dat er gedurende het boekjaar geen controles op de administratie worden uitgevoerd. Pas na afronding van het boekjaar worden interne controles uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de boekingen. Dit heeft echter tot gevolg dat er gedurende het jaar geen inzicht bestaat in de stand van de fondsen en/of het resultaat hiervan.”

Het is Soab dan ook niet duidelijk hoe het bestuur zijn toezichthoudende rol adequaat heeft kunnen vervullen zonder actuele en betrouwbare financiële informatie.

“De voorzitter van het bestuur geeft aan dat er bij het AVBZ-fonds elke maand ongeveer evenveel geld binnenkomt als dat er wordt uitgegeven, dus dat financieel toezicht hierop niet direct noodzakelijk is. Wel worden er periodieke liquiditeitsoverzichten opgesteld. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden vertrouwt de voorzitter op de huisaccountant.”

Gebrekkig

De gebrekkige administratie is voor Soab mede opmerkelijk, omdat er behalve de financieel manager nog vijf financieel medewerkers werkzaam zijn binnen BZV voor de administratie van één fonds. Daarnaast is er in 2012 meer dan 650.000 gulden uitgegeven aan externe dienstverleners voor administratieve ondersteuning.

Door de gebrekkige administratie moest Soab voor het onderzoek terugvallen op individuele mutaties op bankafschriften. “Dit is een bijzonder tijdrovende en daarmee kostbare wijze van onderzoeken. Het bestuur geeft aan dat de kosten voor administratieve ondersteuning vooral worden veroorzaakt door een administratieve achterstand, die door het vorige bestuur is achtergelaten.”

In 2011 heeft volgens Soab inderdaad een inhaalslag plaatsgevonden ten aanzien van de jaarrekeningen van eerdere jaren. Hierbij zijn diverse externe accountants ingezet. “De jaarrekeningen tot en met 2010 zijn echter al voor jaareinde 2011 opgeleverd en kunnen dus niet de oorzaak zijn van de hoge administratieve kosten in 2012. Daarnaast blijft de kwaliteit van de administratie over 2011 en 2012 de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur.”

Share this page:
« Back
Back to Top