Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaoënaar hoger opgeleid dan in 2001

29 NOVEMBER 2013

Willemstad – Het CBS constateert dat het opleidingsniveau van de bevolking duidelijk gestegen is in de afgelopen 10 jaar.

,,In 2001 golden nog de volgende cijfers: 69,8 procent was zeer laag tot laag geschoold, 16,2 procent had een afgeronde middelbare opleiding en 10,5 een procent hoge opleiding. Laag geschoold houdt in geen opleiding of alleen basisschool. Middelbaar geschoold is havo, vwo en middelbaar beroepson- derwijs en hoog geschoold is hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

In 2011 heeft 61,1 procent van de bevolking een zeer lage opleiding, 21,5 procent een middelbare opleiding en 14,9 procent een hoge. Onderverdeeld naar geslacht stelt het CBS vast dat er absoluut gezien meer hoogopgeleide vrouwen zijn (8.512 personen) dan hoogopgeleide mannen (7.533 personen). Procentueel gezien ligt het percentage iets lager, namelijk 14,2 procent van de vrouwen is hoog opgeleid, ten opzichte van 15,9 procent van de mannen. Het aantal studenten dat een hoge dagopleiding, hbo of wo, op Cu- raçao volgt is ook fors gegroeid van 562 personen in 2001 naar 1.988 personen in 2011. Daarnaast volgen 687 studenten deeltijd- of avondopleidingen op hbo/wo-niveau. Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek met Censusgegevens over onderwijs.

Het dropout-percentage onder jongeren is in tien jaar tijd gedaald met bijna 7 procent. ,, In 2001 gold een algemeen dropout-cijfer van 41,8 procent. Het drop-outcijfer voor de jeugd (15- 24 jaar) is in 2011 gedaald naar 34,9 procent (2.380 personen) ten opzichte van 45,2 procent (2.592 personen) in 2001. In 2011 heeft 36,9 procent van de totale niet-schoolgaande bevolking geen diploma van het secundair onderwijs”, aldus het onderzoeksinstituut.

Het CBS tekent op dat de participatiegraad in het dagonderwijs in tien jaar tijd niet veel veranderd is: ,,Van alle jongeren in de leerplichtleeftijd van 4 tot en met 18 jaar gaat 96,1 procent naar een dagschool. In 2001 was de schoolparticipatiegraad bijna hetzelfde, namelijk 95,7 pro- cent. In 2011 bezoeken in totaal 39.484 personen een type van dagonderwijs.

Vergeleken met de cijfers van de Census van 2001 (36.122) is dit een groei van 9,3 procent. Het totaal aantal scholieren dat in 2011 het funderend onderwijs bezoekt is 18.087. Vergeleken met het aantal scholieren dat in 2001 de kleuterschool en basisschool bezocht (20.063) is dit een daling met 10 procent.

Het aantal studenten dat een hoge dagopleiding, hbo of wo, op Curaçao volgt is ook fors gegroeid van 562 personen in 2001 naar 1.988 personen in 2011. De University of Curaçao (UoC) laat ook jaarlijks een gestage groei zien in aantal studenten waarbij dit collegejaar zelfs het maximum is bereikt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top