Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

College Financieel Toezicht: “Curaçao voldoet grotendeels aan de aanwijzing”

Persbericht CFT:

10 april 2013

Willemstad – Het College financieel toezicht (Cft) is van oordeel dat de begroting 2013
van Curaçao op dit moment voldoet aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten. In dit oordeel heeft het Cft een aantal factoren meegewogen,
waaronder de aanwijzing. Het Cft concludeert dat in belangrijke mate tegemoet is
gekomen aan de aanwijzing, maar nog niet volledig. Aan vier van de zes onderdelen
is voldaan. Over de dekking van tekorten uit voorgaande jaren is een afspraak met
de regering gemaakt, de vacaturestop blijft gehandhaafd. Er is voldoende vertrouwen
ontstaan om het afsluiten van leningen voor investeringen in principe weer mogelijk
te maken, mits de in de begroting voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk
geïmplementeerd worden.

Het College financieel toezicht heeft op dinsdag 9 april een positief advies gegeven op de
vastgestelde begroting over 2013. Hiermee spreekt het Cft zijn waardering uit over de
voortvarendheid en de regie waarmee de regering de afgelopen maanden maatregelen heeft
genomen om de uit de hand gelopen overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen. Het Cft is
van mening dat met de vastgestelde begroting 2013 voldaan is aan vier van de zes onderdelen
van de aanwijzing.

Op twee onderdelen van de aanwijzing maakt het Cft een voorbehoud. Dit betreft in eerste
instantie het in stand houden van de vacaturestop. Uit de voornemens van de regering om te
komen tot een kleinere en een slagvaardige overheid en het aanvullende pakket dat voorbereid
wordt om eventuele tegenvallers op te vangen, blijkt dat de oorspronkelijke overwegingen om een
vacaturestop in te stellen nog steeds actueel zijn. Dit onderdeel van de aanwijzing zal dan ook van
toepassing blijven, met uitzondering van de zogenoemde kritische functies. Zoals september vorig
jaar door het Cft en Curaçao is overeengekomen, kunnen deze wel vervuld worden.

Het tweede voorbehoud ziet toe op het vereiste dat tekorten uit de afgelopen jaren volledig
en tijdig gecompenseerd worden. Het Cft en Curaçao zijn het niet eens over de hoogte van de
bestemmingsreserve die op 10-10-’10 is gevormd uit de BRK gelden die Curaçao hier onder
andere voor wil inzetten. In goed overleg met de regering van Curaçao is afgesproken dat ten
aanzien van dit punt de rapporten van de accountant en de Algemene Rekenkamer over de
jaarrekeningen 2010 afgewacht zullen worden.

Aangezien het Cft een positief advies gegeven heeft bij de vastgestelde begroting 2013,
mag Curaçao in principe weer leningen aangaan voor investeringen. Hiermee kan het beleid,
waaronder het groot onderhoud aan scholen en infrastructuur, dat de regering in de begroting
heeft opgenomen om de economie een stimulans te geven, in uitvoering worden genomen. Op
het moment dat er een concreet leningsverzoek binnenkomt, zal het Cft dit verzoek beoordelen
conform de geldende richtlijnen uit de Rijkswet. Dit betekent dat de in de begroting voorgenomen
maar nog niet geïmplementeerde maatregelen, in het bijzonder de maatregelen op het terrein
van belastingen, dan doorgevoerd moeten zijn en eventueel optredende besparingsverliezen en
tegenvallers gedekt moeten zijn. Voor een eventuele lening voor een nieuw ziekenhuis komt
daar bij dat er sprake moet zijn van een sluitende business case, inclusief de uitvoering van
maatregelen die aan de verantwoorde exploitatie van het ziekenhuis ten grondslag liggen.

Share this page:
« Back
Back to Top