A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Collectieve Sector Aruba 2017 - 2018

Inleiding
Datum 31 maart 2016 Ministerie \”an Financi~n en Overhcidsorganis.uie In artikel1 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) is de collectieve sector gedefinieerd als: het Land tezamen met de publiekrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met de uitvoering van sociale en volksverzekeringen en de rechtspersonen die voor meer dan 50% van hun inkomsten afhankelijk zijn van collectieve heffingen, in lijn met het System of National Accounts van de Verenigde Naties (SNA).

In de het zogenaamde “2 mei protocol”1 ) is in artikel IX lid a opgenomen: Oe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad wijzen tweejaarlijks gezamenlijk, na advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland, voor 1 april aan welke rechtspersonen met ingang van het volgende begrotingsjaar behoren tot de collectieve sector.

Omdat de LAft met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 was bekrachtigd, was het de iure niet mogelijk om een collectieve sector op zulke korte termijn def initief vast te stellen voor het begrotingsjaar 2016. Met mijn brief MFO/CAFT 000-16 d.d. 31 maart 2016 heb ik, in overleg met CBS-NL, de collect ieve sector Aruba bekend gemaakt voor het jaar 2016. Vervolgens heb ik over deze collectieve sector gerapporteerd conform de bepalingen in de LAft. Tegelijkertijd is met het CAft de afspraak gemaakt om voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 de collectieve sector aan te wijzen conform voornoemde 2 mei protocol en daarover te rapporteren conform de LAft.

In deze brief wil ik u in navolging op gevoerde overleggen met medewerkers van uw ministerie en de collegeleden van het CAft nader informeren over de Collectieve Sector Aruba 2017 en 2018.

Download PDF

Tref bijgesloten tevens het akoord van de vaststelling:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top