As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: 'Zorg in handen van de staat' op Curacao

20 NOVEMBER 2013

Cft: Particulier verzekeraars verdwijnen en HNO wordt staatsziekenhuis

Willemstad – Het lijkt erop dat de overheid de overhand gaat krijgen binnen de gezondheidszorg. Dat kaart het College financieel toezicht (Cft) aan in haar reactie op het concept van de tweede begrotingswijziging 2013.

Welk uiteindelijk stelsel van gezondheidszorg staat de regering voor ogen en wat zijn de rollen die verschillende partijen daarin spelen?, zo vraagt het Cft zich af. ,,Het gaat dan om de vraag wie de regie heeft en wie aanstuurt.”

Niet onterecht merkt het Cft op dat de overheid ‘immers in de huidige plannen een grote rol krijgt’: zowel de verzekering via de Sociale Verzekeringsbank SVB (premiehoogte, verzekerd pakket en tarieven) als een belangrijk deel van het aanbod (via het nieuwe ziekenhuis) komen in handen van de overheid.

,,Er is dus sprake van een sterke centralisatie en inperking van de rol van particuliere partijen ten opzichte van de oude situatie”, merkt Cft-voorzitter Age Bakker op. Een af- schrift van de brief aan mi- nister José Jardim van Fi- nanciën werd verstuurd aan de hoogste ambtenaar binnen het ministerie, de secretaris-generaal.

Het Cft schetst een beeld waarin de overheid (lees: in veel gevallen het politieke bestuur) de overhand krijgt in de gezondheidszorg: ,,Particuliere verzekeraars zullen langzaam verdwijnen en het particuliere ziekenhuis wordt in de plannen van de overheid een staatsziekenhuis.” Het is niet de mening of een opmerking van het Cft, maar het is de vraag of de particuliere sector dit wel zo beseft.

De brief van Cft vervolgt: ,,Door het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf zal op termijn ook de vrij gevestigde specialistische zorg onderdeel van dit ziekenhuis worden.” Tevens zal er aandacht moeten komen voor de plek van de nu nog particuliere klinieken en laboratoria.

Voor de keuze tot een sterke centralisatie ‘in plaats van marktwerking’ is volgens Bakker in de omstandigheden van Curaçao veel te zeggen, maar het veronderstelt wel dat er een duidelijke regie is die op afstand van de overheid staat. ,,De overheid kan immers met conflicterende doelstellingen geconfronteerd worden (macrobeheersbaarheid versus sluitende exploitatie bijvoorbeeld). Een onafhankelijke zorgautoriteit zou in de oorspronkelijke plannen de taak op zich nemen en het Cft verneemt dan ook graag of de oprichting van deze autoriteit op koers ligt en wat de taken wat de taken worden van deze autoriteit.

Volume van zorg beheersen

Er zal duidelijkheid moeten komen over de vraag welke rol particuliere verzekeraars gaan spelen in de budgetfinanciering van het Sehos (Sint Elisabeth Hospitaal) en hoe het totale zorgaanbod uiteindelijk verdeeld zal worden over het Sehos (en straks HNO, red.) en de huidige particuliere klinieken en laboratoria.

Het vraagstuk van regie is volgens het Cft overigens niet beperkt tot de situatie waarin het nieuwe ziekenhuis is opgeleverd; ook gedurende de transitieperiode is centrale aansturing noodzakelijk. De inbreng van de gebruikers moet immers nog verwerkt worden. Daarnaast zal er een visie moeten komen op de regie in dit stelsel en hoe ge- garandeerd wordt dat het ziekenhuis efficiënt kan blijven werken.

Bij een geplande indexering van 3 procent (per jaar) is het naar het deskundig oordeel van het Cft ‘onvermijdelijk’ dat het volume van de zorg verder beheerst wordt, onder andere door een beperking van het aantal ligdagen per aandoening. Gisteren berichtte deze krant al over de het advies van het Cft inzake de randvoorwaarden uit de businesscase, onder andere om de budgetfinanciering en bijbehorende prijsaanpassing wettelijk te verankeren.

In de business case wordt uitgegaan van een stijging van alle kosten en uitg ven van 3 procent per jaar. ,,Het Cft merkt op, gelet op de kostenontwikkeling in de zorg wereldwijd (die veelal minimaal het dubbele betreft), dat dit een aanname is die risico’s met zich meebrengt indien niet concrete maatregelen tot efficiency verbetering worden genomen.”

Het College verzoekt dan ook nadere toelichting bij de aangenomen prijsontwikkeling van 3 procent en meer informatie over de wijze waarop men denkt de kostenstijgingen tot dit niveau te kunnen beperken. Waar momenteel nog sprake is van tariefsfinan- ciering, wordt in de business case uitgegaan van budgetfinanciering. Het Cft is van oordeel dat de budgetfinanciering en de wijze van prijsaanpassing dus wettelijk moeten worden vastgelegd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Tijdspad HNO ambitieus

19 NOVEMBER 2013

Cft: Wie wordt eigenaar van nieuw ziekenhuis?

Willemstad – In de ogen van het College financieel toezicht (Cft) is voor het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) een ‘zeer ambitieus tijdspad’ uitgestippeld, zeker gelet op de vele zaken waarover nog moet worden besloten.

In de concept tweede Begrotingswijziging 2013 wordt de financiering voor het nieuwe ziekenhuis van Curaçao verwerkt op de kapitaaldienst. Uit de wijziging van de begroting komt naar voren dat financiering benodigd is in de jaren 2013-2016 en dat wordt uitgegaan van 70 procent publieke financiering (292,4 miljoen gulden) en 30 procent private financiering (104,7 mi joen). Samen is dat bijna 400 miljoen.

Voor het deel dat publiek wordt gefinancierd, is de Curaçaose overheid voornemens een lening af te sluiten bij Nederland op grond van de lopende inschrijving (met een lage rente, red.) zoals deze is vastgelegd in de Rijkswet.

Cft: ,,Het is goed om te zien dat er in de afgelopen periode grote stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw ziekenhuis, waarbij verschillende partijen zijn overeengekomen er alles aan te doen om op korte termijn te kunnen beginnen met de bouw van het ziekenhuis.” Wel noemt het College het tijdspad dus nogal ambitieus. Cft reageert hiermee op de op 14 oktober van minister José Jardim van Financiën ontvangen tweede begrotingswijziging 2013.

Ten aanzien van de verwerking van de financiering van het nieuwe ziekenhuis adviseert het Cft om in de uiteindelijke tweede begrotingswijzi- ging aan te geven ‘welke rechtsvorm’ er wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt aangewend. ,,Op dit moment is niet duidelijk wat de rechtsvorm zal zijn, oftewel wie de eigenaar van HNO wordt.” Daarover is nog geen besluit genomen. Maar om te kunnen beoordelen of de voorgenomen lening voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de Rijkswet financieel toezicht en of er geleend kan worden bij de Nederlandse Staat, is voor het Cft noodzakelijk te weten welke rechtsvorm wordt toegepast en op welke wijze de lening wordt aangewend.

Verder moet er duidelijkheid komen over de bijdrage van private partijen. Daarnaast geldt dat het Cft geen oordeel over de publieke financiering kan geven zolang er geen zekerheid is over de resterende financiering van 30 procent door private partijen.

Ook moet er nog een betere toelichting komen op de verwerking van de rente- en aflossing. Voor de toetsing aan de rentelastnorm moeten vanaf de oplevering van het ziekenhuis de rentekosten zichtbaar worden op de gewone dienst van de begroting. En voor de aflossing van de voorgenomen lening geldt dat dit afhankelijk is van wat wordt overeenge- komen met de financier. ,,Helder is in ieder geval dat de aflossing aan de Nederlandse Staat verwerkt wordt op de kapitaaldienst”, aldus Cft in een recente brief.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top