Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft tevreden over financiële vooruitgang BES-eilanden

ZATERDAG, 19 JANUARI 2013

KRALENDIJK — Bonaire, Saba en St. Eustatius hebben belangrijke vorderingen gemaakt op het terrein van de begrotingsprocessen. Dat betekent dat het financieel toezicht zijn vruchten afwerpt. Dat constateert het College financieel toezicht in de achtste halfjaarrapportage. Cft waarschuwt wel dat het financiële beheer kwetsbaar blijft.

Voor het eerst vinden de trajecten van begrotingsvoorbereiding- en vaststelling voor alle openbare lichamen binnen de wettelijke termijnen plaats, zo stelt het Cft vast. Ook zijn alle vastgestelde begrotingen 2013 sluitend. Dit houdt onder meer verband met de recente ophoging van de zogenaamde vrije uitkering. Daarnaast verbeteren de rapportages over de uitvoering van de begroting in kwalitatief opzicht. Naar het zich laat aanzien eindigen de begrotingen over 2012 voor alle drie openbare lichamen met een positief saldo. Daarnaast beschikken alle openbare lichamen over een positief liquiditeitssaldo. Voor St. Eustatius geldt dat het voorafgaand toezicht, dat door de minister van Koninkrijkszaken voor het jaar 2012 was ingesteld, met onmiddellijke ingang is beëindigd.

Accountantsverklaring

Ondanks het feit dat de jaarrekeningen tijdig zijn opgemaakt, ontbreekt het in alle gevallen nog aan een goedkeurende verklaring van de accountant. Behalve de nog verder door te voeren verbeteringen in het financieel beheer, is een struikelblok het nog op- en vast te stellen normen- en toetsingskader aan de hand waarvan accountants een (goedkeurend) oordeel kunnen geven op de financiële rechtmatigheid. Hier ligt, zeker gezien de vaak genoemde capaciteitsproblematiek, een grote uitdaging voor de openbare lichamen. Vanwege de beperkte kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op de eilanden, stelt het Cft samen met de eilanden per jaar slechts een aantal realistisch haalbare prioriteiten vast. Omdat er een verschil is in de voortgang tussen de openbare lichamen, zijn de afspraken per eiland verschillend.

Bijstand

Het zal wel moeilijk worden voor de openbare lichamen, mede vanwege de lokale beschikbaarheid en concurrentie met andere werkgevers, om op korte termijn het capaciteitsprobleem op te lossen. De openbare lichamen zijn daardoor nog steeds sterk afhankelijk van technische bijstand. Deze bijstand is echter van tijdelijke aard en zeer kostbaar. Het Cft heeft de openbare lichamen daarom geadviseerd, het capaciteitsvraagstuk innovatief te benaderen en een sourcingstraject te doorlopen. Uitkomsten van een sourcingstraject zouden mogelijkerwijs kunnen uitmonden in het opzetten van een Shared Service Center of het aangaan van een ‘twinning’ met een gemeente uit Europees Nederland.

Renteloos lenen

Bij de vorming van de openbare lichamen is de mogelijkheid ontstaan om renteloos te lenen bij een vakdepartement in Nederland. Daarmee kunnen de openbare lichamen in aanvulling op de vrije uitkering uit Nederland en de eigen inkomsten, op een derde manier middelen verwerven om publieke investeringen te doen. Eind vorig jaar zijn hierover voor het eerst afspraken gemaakt tussen de openbare lichamen en betrokken Nederlandse departementen. Het Cft toetst de betreffende aanvraag op onder andere de aflossingsverplichting die hiermee samenhangt. Van belang is dat deze adequaat worden ingepast in de meerjarige begroting en dat gereserveerd wordt voor de onderhoudskosten die met de investeringen samenhangen.

Share this page:
« Back
Back to Top