Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: “Meer inzicht overheidsfinanciën Curaçao en Sint Maarten, maar geen gecontroleerde jaarrekeningen“

Persbericht College Financieel Toezicht

25 MAART 2013

Achtste halfjaarrapportage Cft Curaçao & Sint Maarten:

Willemstad – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) constateert
dat in de tweede helft van 2012 voor beide landen meer inzicht is ontstaan in de
uitdagingen voor de overheidsfinanciën. Hierdoor is de urgentie van het nemen van
ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen in beide landen duidelijk geworden.
Tevens blijkt uit de achtste halfjaarrapportage dat in het financieel beheer nog veel
verbeteringen nodig zijn. Geen van beide landen heeft tot nu toe in een gecontroleerde
jaarrekening verantwoording aan het parlement afgelegd over de besteding van de
belastinggelden vanaf 10 oktober 2010.

Mede door de aanwijzing en de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Curaçao is er
veel meer openheid van zaken gekomen over de feitelijke financiële uitdagingen waar Curaçao
voor staat. Doordat de Rijksministerraad via het Cft maandelijks moest worden geïnformeerd
over de financiële situatie, is duidelijk geworden hoe groot de problemen op de verschillende
beleidsterreinen daadwerkelijk zijn.

Tevens moest Curaçao op grond van de aanwijzing inzicht verschaffen in de financiële posities
van de overheidsentiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat duidelijk is geworden dat ook daar de
problemen groot zijn en dat dit een reëel risico vormt voor de overheidsbegroting. Het Cft vindt
dat het bestuur van Curaçao zich heeft ingespannen om te voldoen aan de bepalingen uit de
aanwijzing. Belangrijkste openstaande punten zijn nog de daadwerkelijke implementatie van de
voorgenomen structurele maatregelen om de begrotingsfinanciën duurzaam op orde te brengen en
de compensatie van de tekorten uit het verleden. Het Cft blijft de vorderingen ten aanzien van de
nakoming door het bestuur van deze onderdelen van de aanwijzing nauwgezet volgen.

Het proces van het opzetten van een nieuwe structuur voor de nieuwe landen Curaçao en Sint
Maarten alsmede voor de organisatie die daarachter staat, blijkt een grote uitdaging te zijn. Voor
beide landen is het van belang dat duidelijke keuzes worden gemaakt om de problematiek het
hoofd te kunnen bieden en dat meer middelen beschikbaar komen voor een gedegen financiële
verantwoording.

Curaçao en Sint Maarten zijn 2013 zonder vastgestelde begroting begonnen. Ook de
jaarrekeningen van 2010 en 2011 zijn nog niet vastgesteld en enkel in concept beschikbaar.
Dit onderstreept de noodzaak tot verbeteringen op het gebied van financieel beheer. Zonder
vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen, binnen de gestelde termijnen, is een gedegen
uitvoering van beleid lastig. Bovendien zijn dit essentiële documenten voor de Staten om haar
controlefunctie uit te oefenen. Voor het Cft reden te meer de toezichthoudende rol actief uit te
dragen om niet alleen verbetering van de informatievoorziening te bewerkstelligen, maar ook de
kwaliteit van het financieel beheer te verbeteren.
Share this page:
« Back
Back to Top