Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft heeft bedenkingen bij haalbaarheid Curaçaose begroting 2013

VRIJDAG, 28 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) is van mening dat de ontwerpbegroting 2013, zoals die vorige week bij de Staten werd ingediend, ‘aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de begroting 2012 en de concept-ontwerpbegroting van 2013.’ Wel heeft het Cft enige bedenkingen bij de haalbaarheid. Dat staat in een brief met een ‘ongevraagd advies’ van het Cft, gericht aan de interim-regering en de Staten.

Het Cft vindt dat de regering een zeer realistisch beeld als uitgangspunt heeft genomen, daarmee een sluitende meerjarige begroting heeft gepresenteerd, ‘maar tegelijkertijd is duidelijk dat handhaving van alle normen naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar is. Daarvoor is de problematiek te groot’. Dat schrijft het Cft in de brief, gedateerd 24 december.

Daarin somt het Cft een vijftal zaken op, te beginnen met de grote risico’s die verbonden zijn aan het tijdig en volledig implementeren van de maatregelen; het feit dat niet op alle terreinen de opbrengsten en de lasten volledig zijn onderbouwd; er wordt volgens het Cft ingeteerd op reserves en de vermogenspositie van het land, ondanks de in de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) genoemde bezwaren hiertegen; de tekorten uit voorgaande jaren worden onvoldoende gecompenseerd, en tot slot wordt in de begroting rekening gehouden met een omvangrijk beroep op de leencapaciteit.

Ziekenhuis

Omdat het Cft er nog niet helemaal van overtuigd is dat maatregelen die de tekorten moeten tegengaan, tijdig kunnen worden genomen, bestaat het risico dat er geen sprake is van een meerjarige sluitende begroting. Zolang dat niet het geval is, mag Curaçao volgens de aanwijzing geen verplichtingen aangaan voor nieuwe leningen. Voor de bouw van een nieuw ziekenhuis komt daar volgens het Cft nog bij dat hiervoor alleen leningen mogen worden aangegaan als er ook maatregelen worden getroffen die nodig zijn om een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken. Het Cft vindt dit niet voldoende naar voren komen in de plannen. Daarom zou er onvoldoende reden zijn om leningen aan te gaan voor het nieuwe ziekenhuis.

De eerdere conceptbegroting van eind augustus werd in september door het Cft afgekeurd, omdat ‘die niet voldeed aan de bepalingen uit de aanwijzing van de RMR; er onvoldoende rekening werd gehouden met budgettaire risico’s op het gebied van zorg, de oudedagsvoorziening, onderwijs en de belastingramingen; en omdat de begroting niet volledig was omdat het gratis onderwijs en het sociale fonds voor de wijkontwikkeling geen onderdeel uitmaakten van de ontwerpbegroting’.

cft_201201169_ongevraagd_advies_ontwerpbegroting_2013_curacao

Share this page:
« Back
Back to Top