Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Bonaireaanse gedeputeerde Kroon waarschijnlijk ontslagen als rijksambtenaar

WOENSDAG, 13 NOVEMBER 2013

KRALENDIJK — James Kroon wordt waarschijnlijk ontslagen als ambtenaar in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De handelingen waaraan hij zich als gedeputeerde schuldig heeft gemaakt en waarvoor het Openbaar Ministerie voorwaardelijk sepot heeft verleend, zijn voor zijn werkgever, de RCN, dermate ernstig, dat zij overweegt om Kroon te ontslaan. Dat heeft de directeur van RCN, Sybren van Dam, de gedeputeerde schriftelijk meegedeeld.

“Omdat het hierboven beschreven handelen zich op geen enkele wijze laat verenigen met het functioneren van een goed ambtenaar, zijn we dus voornemens u niet terug te plaatsen in uw functie van medewerker fysiek toezicht. Aangezien door de vrijstelling van dienst uw aanstelling niet teniet is gegaan, behoort deze aanstelling alsnog beëindigd te worden door middel van ontslag. Aangezien de feiten en omstandigheden in deze kwestie naar vaste rechtspraak (ernstig) plichtsverzuim opleveren, overwegen we over te gaan tot ontslag bij wijze van disciplinaire straf. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een dergelijk disciplinair strafontslag tevens consequenties heeft voor aanspraken na beëindiging van uw aanstelling. Zo vervalt alsdan onder meer enig recht op wachtgeld en verhuiskosten”, schrijft Van Dam.

Bijna 30 dienstjaren kwijt

Kroon raakt door deze kwestie bijna dertig dienstjaren kwijt. Op 1 november 1984 is hij in dienst getreden van het Land de Nederlandse Antillen. Met ingang 10 oktober 2010 is hij benoemd in de functie van medewerker fysiek toezicht bij de RCN binnen de organisatie-eenheid Belastingdienst Caribisch Nederland. Sinds 13 september 2011 is hem vrijstelling van dienst verleend in verband met zijn benoeming tot eilandgedeputeerde.

Naar aanleiding van een aangifte van de gezaghebber van het OLB voor valsheid in geschrifte heeft het Openbaar Ministerie BES een onderzoek ingesteld. De verdenking daarbij was dat door het Bestuurscollege, in strijd met de daarvoor geldende regels, een taxivergunning was afgegeven. Kroon werd als verdachte aangemerkt en heeft zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan het ‘doen plegen van valsheid in geschrifte’ en ‘oplichting’. Het OM heeft echter afgezien van strafrechtelijke vervolging en heeft de zaak voorwaardelijk geseponeerd.

Ernstig plichtsverzuim

Volgens Van Dam is de RCN ook net als het OM van oordeel dat voldoende is vast komen te staan dat Kroon zich schuldig heeft gemaakt aan genoemde misdrijven.

Die gedragingen zijn ten eerste in strijd met geschreven en ongeschreven rechtsgeldige normen en leveren ernstig plichtsverzuim op. Deze gedragingen stroken verder absoluut niet met het functioneren als een goed ambtenaar in het algemeen en vooral niet van een medewerker fysiek toezicht in het bijzonder. Aan die functie worden hoge eisen gesteld met betrekking tot integriteit zowel tijdens werktijd als daarbuiten.

Dit alles bij elkaar genomen levert ernstig plichtsverzuim op en geeft reden tot disciplinaire bestraffing.

Verweer

Een en ander is doorgesproken met Kroon, in het bijzijn van de directeur Belastingdienst Caribisch Nederland, Angel Bermudez, en de senior HR adviseur van de RCN, Marja Rix. Hem is meegedeeld dat RCN een terugkeer in de oude functie ongewenst acht. De RCN is ook niet voornemens om Kroon terug te plaatsen in zijn oude functie en overweegt om over te gaan tot ontslag bij wijze van disciplinaire straf.

Voor het zover is, wordt Kroon in de gelegenheid gesteld om zich binnen zeven dagen na ontvangst van de brief te verweren.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top