Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

BES-eilanden en Nederlands kabinet omarmen ontwikkelplannen

ZATERDAG, 16 MAART 2013

KRALENDIJK — De Nederlandse ministeries hebben positief gereageerd op de door Bonaire, St. Eustatius en Saba opgestelde ontwikkelplannen. Het kabinet heeft de ambitie om samen met de eilanden de fysieke en sociale achterstanden die er zijn weg te werken.

De Nederlandse regering erkent dat er nog meer moet gebeuren. Het tempo waarin de verschillende achterstanden worden weggewerkt is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden van het Rijk. De weggewerkte achterstanden dienen wel te worden onderhouden.

De door Bonaire, St. Eustatius en Saba opgestelde plannen zullen in overleg nader worden uitgewerkt. Daarmee kunnen ook de juiste prioriteiten worden gesteld. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) bieden expertise aan om tot verder onderbouwde plannen te komen. Het ministerie van BZK stelt verder nog 0,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de investeringen in natuur is een bijdrageregeling in ontwikkeling waar in totaal 7,5 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. De resterende financiering van de aangepaste plannen wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2014 nader uitgewerkt.

Het kabinet is – binnen de randvoorwaarde van budgettaire ruimte – bereid bij gedetailleerde plannen (bijvoorbeeld het integrale plan voor Rincon-Antriol-Nort I Saliña) de uitvoering tot stand te laten komen door middel van bijzondere uitkeringen of renteloze leningen, dan wel door planuitvoering door de desbetreffende ministeries.

Het kabinet vindt daarbij dat de huidige regels ten aanzien van renteloos lenen geen belemmeringen mogen zijn om kansrijke plannen tot uitvoering te brengen. Het kabinet heeft toegezegd plannen nader te zullen uitwerken om investeringen te realiseren, die door het openbaar lichaam zelf kunnen worden bekostigd en/of door middel van renteloze leningen van het Rijk. Daar geldt dan wel de voorwaarde dat het College financieel toezicht constateert dat de aflossingen kunnen worden opgebracht door het openbaar lichaam.

De delegaties zijn ook ingenomen met de bevestiging dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadrukkelijk als ‘coördinerend bewindspersoon’ zal fungeren voor de ontwikkelplannen.

Share this page:
« Back
Back to Top