A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Beleidsdeel Begroting 2017 Bonaire

Inleiding
Dit Bestuurverslag behoort bij de begroting 2017. Deze begroting is tot stand gekomen met in acht neming van de realisatie 2015 Uaarrekening), de uitputting van de begroting 2016 tot en met juni 2016, en de beleidsplannen van het Bestuurscollege en de verschillende directies. De wijzigingen in de samenstelling van het Bestuurscollege (als gevolg van de wijziging in de coalitie) hebben ook geleid tot nieuwe initiatieven en beleidsplannen.

De Vrije Uitkering is voor het begrotingsjaar 2017 ongewijzigd.

Bijzondere uitkeringen
Naast de eigen lokale inkomsten (belastingen en heffingen) en de Vrije Uitkering worden vanuit diverse ministeries ook steeds vaker middelen verstrekt als bijzondere uitkering. In de begroting zijn deze kostenneutraal verwerkt, d.w.z. dat betreffende directies een inschatting hebben gemaakt van de kosten in 2017. De opbrengsten in dit kader zijn voor eenzelfde bedrag in de begroting opgenomen.
Begin 2017 wordt geïnventariseerd hoeveel kosten er in 2016 zijn gemaakt op deze bijzondere uitkeringen. De saldi worden meegenomen naar 2017 en worden in de eerste begratingswijziging verwerkt.

Download PDF

Tref toegevoegd ook de bijbehorende modellen en bijlagen bij deze begroting.

Modellen B, C, D, G, H en overigen

Download PDF

Baten

Download PDF

Lasten

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top