Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Belastingrechter tikt Arubaanse minister van Financiën op de vingers

WOENSDAG, 30 JANUARI 2013

ORANJESTAD — Financiën-minister Mike de Meza (AVP) handelde in strijd met de belastingwet. Dat heeft de Raad van Beroep voor Belastingzaken op 16 januari geoordeeld.

Het gaat om de ministeriële regering gepubliceerd op 28 december 2010 waarin de minister aangeeft om de tarieven voor de inkomstenbelasting voor 2011 niet aan te passen aan de inflatie. Dit onder andere vanwege ‘onaanzienlijke budgettaire gevolgen’ voor de overheid en het land. Het leverde de minister indertijd al de kritiek op dat hij tegen de wet zou handelen. Oppositiepartij MEP riep burgers op om massaal bezwaarschriften in te dienen bij de belastingdienst. Buitenparlementaire partij RED riep belastingambtenaren op om niet mee te werken aan de uitvoering van de omstreden ministeriële regeling.

Het niet corrigeren van de inkomstenbelastingtabellen aan de inflatie had financieel niet zoveel gevolgen voor de portemonnee voor de burgers, legt MEP-parlementariër Xiomara Maduro vanmorgen uit. “Het scheelt misschien zo’n 5 tot 10 florin per maand, maar daar gaat het niet om. Een minister kan niet zomaar de wet overtreden. Toen we in november 2010 in de financiële commissie (Statencommissie, red.) minister De Meza ermee confronteerde, zei hij dat hij het antwoord van de rechter wel zou afwachten, want volgens Directie Wetgeving zou het wel kunnen.”

Illegaal hogere belastingdruk

De Raad heeft echter in het vonnis van 16 januari korte metten gemaakt met de ministeriële regeling. De minister heeft zich ‘niet gehouden aan de opdracht die de wetgever hem heeft gegeven’. “Het gevolg daarvan is dat belanghebbende met een hogere belastingsdruk wordt geconfronteerd dan voortvloeit uit de LIB (Landsverordening inkomstenbelasting 1943, red.).” De Raad vindt in deze laatst genoemde belastingwet ook geen bewijs voor de redenen die de minister dan wel de belastinginspecteur aangaven om af te wijken. Zo stelden ze dat de inflatiecorrectie niet toegepast hoeft te worden in geval van krimp van de economie zoals in de jaren 2009 en 2010, met als gevolg budgettaire problemen van de overheid. Maar die reden wijst de Raad af. Net als de stelling van de belastinginspecteur dat in het jaar erop, 2012, sprake was van een volledige compensatie en deze bovendien voldoende was om te ‘berusten’ in het feit dat in 2011 de inflatiecorrectie niet was toegepast.

Niet onvoorzien

In het verweer wees de belastinginspecteur er ook nog op dat de minister volgens de belastingwet bevoegd is om nadere regels te stellen. Dit omdat bij het vastleggen van de belastingwet geen rekening met alle ‘mogelijke toekomstige ontwikkelingen’ gehouden kon worden, zoals in de Memorie van Toelichting op die wet ook aangeeft. Omdat niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen, wilde de regering dus de ruimte wil hebben om met extra bepalingen te kunnen komen. Dat is vervolgens geregeld in artikel 30 (onderdeel a, ALB). De minister heeft dan ook op dit wetsartikel zijn ministeriële regeling gebaseerd.

Maar de Raad verwierp ook dat argument. “Krimp en groei van de economie alsmede prijsinflatie zijn geen onvoorzienbare toekomstige omstandigheden waarop de aangehaalde Memorie van Toelichting doelt, zij behoren sinds jaar en dag tot het economische leven van het land.”

Bovendien is er volgens de Raad ook in de belastingwet een hele duidelijke regeling (artikel 25) opgenomen, indien er sprake is van een wijziging van het prijsindexcijfer en de invloed daarvan op de draagkracht van degenen die inkomstenbelasting moet betalen. Nergens blijkt volgens de Raad dat artikel 30 gebruikt kan worden door de minister om af te wijken van artikel 25.

Uitspraak

Het belastingberoep waarin op 16 januari uitspraak is gedaan, betrof overigens alleen de maand januari 2011. De aanklager krijgt het geld, 45 florin, terug. Het is echter niet bekend of de overheid nu aan alle personen bij wie ze in 2011 teveel aan inkomsten/loonbelasting heeft geïnd, geld gaat terugbetalen. Amigoe heeft nog geen reactie van Financiën-minister De Meza weten te krijgen. MEP-lid Maduro zegt in de wandelgangen te hebben vernomen dat er mogelijk aan een wetswijziging wordt gewerkt om met terugwerkende kracht alsnog een legale basis voor de afwijking in 2011 te regelen. “Minister De Meza moet deze fout nu echter rechtzetten. De belastingdienst moet niet alleen degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, terugbetalen, maar iedereen die loonbelasting in 2011 heeft betaald. Belastingwetgeving mag niet discrimineren en daarom mogen minister De Meza en de belastingdienst ook geen enkele belastingbetaler discrimineren.”

Share this page:
« Back
Back to Top