Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AZV Aruba: maatschappelijk draagvlak nodig voor eigen bijdrage

DONDERDAG, 04 APRIL 2013

ORANJESTAD — Uit de jaarcijfers van het AZV over 2012 blijkt dat de zorgkosten van in totaal 353 miljoen florin toch weer hoger waren dan gewenst. De kosten mochten eigenlijk niet meer stijgen dan 1,9 procent, maar toch namen ze met 3,1 procent toe ten opzichte van 2011. De nationale zorgverzekeraar pleit dan ook opnieuw voor ‘maatschappelijk draagvlak’ voor maatregelen als eigen bijdragen en eigen risico, alsook een kleiner basispakket en de mogelijkheid dat verzekerden zich elders kunnen bijverzekeren.

AZV geeft aan tot nu toe vooral naar de kant van de zorgaanbieders te hebben gekeken om ervoor te zorgen dat de zorgkosten niet uit de pan rijzen. Het zorgaanbod werd ingeperkt, budgetten vastgesteld, lumpsumfinanciering en de verzekeraar stelde (genormeerde) tarieven vast.

Maar ook aan de andere kant, dus wat de premiebetalers aan zorg krijgen, is een aanpak vereist. Echter volgens AZV ontbrak het tot nu toe aan ‘het gewenst maatschappelijke draagvlak’. Om het zorgstelsel te kunnen blijven betalen en ‘solidariteit te waarborgen’ moet volgens de verzekeraar dus ook de zorgvraag beheerst worden. Door bijvoorbeeld het vergroten van eigen verantwoordelijkheid van zorggebruikers door eigen betalingen (eigen bijdragen en eigen risico). Ook noemt AZV ‘een eventuele versmalling van het verzekerde pakket en een gelijktijdige verruiming van het aanbod van aanvullende verzekeringen’ als goede manieren waarbij de burgers dus bijdragen om de kosten binnen te perken te houden. AZV geeft aan hierover in discussie te willen met de sociale partners.


Toename zorgkoste
n

De totale zorgkosten in 2012 lagen dus op 353 miljoen florin. De beperkte groei van 1,9 procent – de oorspronkelijke doelstelling van Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) – bleek echter te ambitieus, aldus AZV. De zorgkosten stegen namelijk met 3,1 procent ten opzichte van 2011. AZV spreekt alsnog over een ‘matige groei’, rekening houdende met het vergrijzingproces en de technologische ontwikkelingen binnen de zorgsector die nieuwe behandelmethodes met zich meebrengen.

2012 is afgesloten met een exploitatietekort van 2,7 miljoen florin.De beheerskosten zijn gedaald met 0,3 procent ten opzichte van 2011. De bijdrage van de overheid was in 2012 117,7 miljoen florin lager dan in 2011. Toen moest de overheid 130 miljoen florin bijdragen vanwege het AZV-tekort. Wel gunstig zijn de inkomsten uit de AZV-premie. Die stegen wederom in 2012 en het gaat om een toename van 6,1 procent vergeleken met 2011. Het leverde ruim 14 miljoen meer op.


Grotere rol voor huisartse
n

Een punt van aandacht in het jaarverslag is de rol van de huisartsen. Voor 2012 is het budget voor huisartsenzorg met 6 procent verruimd door verschuiving van gelden voor de tweede lijnszorg naar de eerste lijnszorg. Het doel was om huisartsen een grotere rol te geven als poortwachter bij de toegang naar het verkrijgen van benodigde zorg voor verzekerden. Echter, ondanks de stijging in budget voor huisartsenzorg zijn de medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg samen meer gestegen, namelijk met 9 procent.

Daarom heeft AZV het afgelopen jaar initiatieven ontplooid om huisartsenzorg toegankelijker te maken. Zo is het aantal huisartsen uitgebreid en zijn er vier praktijkondersteuners in dertien huisartsenpraktijken ingezet. Ook hoeven praktijken minder patiënten te behandelen (2475 in plaats van 2600). AZV verwacht dat het aantal huisartsen en praktijkondersteuners op korte termijn verder worden uitgebreid.

Verder vindt de nationale zorgverzekeraar dat werkgevers een te grote druk op huisartsen uit te oefenen doordat zij via een huisarts een AO-brief eisen van de zieke werknemers voor de eerste twee (niet via de SVB-verzekerde) ziektedagen. Deze controlerende werkzaamheden horen volgens AZV niet thuis bij de huisarts, maar bij de bedrijfsgeneeskundigen. Aan de kant van de huisartsen schort er echter ook iets. Zo lijken zij in de behoefte van de werkgevers volgens AZV een gat in de markt te hebben ontdekt en treden naast hun werk voor AZV nu ook op als bedrijfskundigen voor werkgevers. Hierdoor wordt de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de AZV-verzekerden van de betreffende huisartsen op ‘negatieve wijze beïnvloed’.


Hogere koste
n

De hoogste overschrijdingspost was die van de kosten voor opname en verpleging van 4,5 miljoen. Daaronder vielen kosten die gemaakt zijn vanwege de vertraging bij de overgang van dialysezorg van Oranjestad naar San Nicolas. In Oranjestad wordt dialysezorg verleend door Horacio Oduber Hospitaal en Stichting Posada Clinic Aruba (Posada). Volgens planning zouden de activiteiten en cliënten van Posada medio 2012 overgaan naar gezondheidscentrum Imsam. De overgang is vertraagd waardoor voor de volle twaalf maanden is gedeclareerd door Posada. Dit heeft 1,7 miljoen florin gekost.

Ook heeft de moeizame totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst bij het ziekenhuis geleid tot een kostenpost van 1,4 miljoen florin. Een Landsbemiddelaar moest ingeschakeld worden en ook de inbreng van minister Visser werd berekend. Uiteindelijk is hier een overeenkomst tot stand gekomen. Verder werd er 7 ton florin aan kosten gemaakt door het aantrekken van tijdelijke medisch specialisten als gevolg van vrijgekomen, maar moeilijk invulbare posities.

Agendapunt

Kwaliteitsverbetering is een punt dat verder hoog op de AZV-agenda staat voor het komend jaar. Concreet houdt dit in dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van huisartsen nog steeds beter moet. De wachttijden moeten bovendien omlaag. Verder wordt er aangedrongen op een snellere verzelfstandiging van de inspectie voor volksgezondheid.

Share this page:
« Back
Back to Top