Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse regering haalt eigen bezuinigingsdoel niet

VRIJDAG, 14 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Het parlement buigt zich momenteel over de suppletoire begroting, ofwel wijzigingen die de regering op de begroting van 2012 wil doorvoeren. Het gaat over toestemming voor extra geld, omdat met name de kosten voor personeel (bijna 11 miljoen florin extra) zijn gestegen.

Het financieringstekort loopt daardoor op naar ruim 276 miljoen florin, terwijl de regering voor dit jaar volgens haar eigen financieel kader op een tekort van 250 miljoen florin had moeten uitkomen. Volgens dat financieel kader moet de regering elk jaar 75 miljoen florin bezuinigen om zo volgend jaar op een tekort van 3 procent BBP uit te komen en in 2016 tot een begrotingsbalans (uitgaven en inkomsten zijn gelijk). Voor dit jaar haalt de regering dus haar doelstelling niet, ze geeft bovendien meer uit en daardoor zal het tekort afgezet tegenover het BBP niet uitkomen op 4,5 procent, maar 5,7 procent.

Personeel

Door de wijzigingen die de regering nu nog wil doorvoeren, neemt het exploitatietekort toe tot 247 miljoen florin en dat is zo’n 33 miljoen florin meer dan in de begroting over dit jaar die het parlement heeft goedgekeurd. De regering stelt in haar toelichting op de suppletoire begroting dat dit vooral komt door een grote inhaalslag door Directie Recurso Humano (DRH) waaronder het personeelsbeleid van de overheid valt. Die heeft allerlei organisatorische, personele en systeemadministratieve zaken aangepast ‘waardoor een deel van de personeelsaangelegenheden al dit begrotingsjaar zijn afgehandeld’. Bij het opstellen van de begroting was daartoe nog geen rekening mee gehouden, aldus de regering.

Weinig inzichtelijk

Los van wat meldingen over bevorderingen, overplaatsingen en uitbetalingen met terugwerkende kracht, maakt de suppletoire begroting echter niet duidelijk waarom de personeelskosten omhoog zijn gegaan. Dit constateert ook de Raad van Advies in zijn advies op deze aanvullende begroting. De Raad vindt dat de regering ‘weinig inzichtelijk’ maakt wat de gevolgen zijn van de wijzigingen. Dit komt ook omdat de cijfers niet zijn afgezet tegenover de jaarrekening van 2011 en de begroting van 2012. Een vergelijking tussen de personeelskosten en kosten voor goederen en diensten tussen 2011 en wat de regering in 2012 wil uitgeven, laat zien dat deze kosten flink blijven stijgen. Zo bedroegen de personeelskosten vorig jaar 316 miljoen florin, voor dit jaar was 335 miljoen florin begroot en nu, met de wijziging vraagt de regering aan het parlement om 346 miljoen florin uit te trekken. Dat is dus zo’n 30 miljoen florin meer dan vorig jaar. Hierbij zijn bovendien de werkgeversbijdragen nog niet meegerekend, voor dit jaar is dat bedrag op 121 miljoen florin begroot.

Ook de uitgaven voor goederen en diensten blijven omhoog gaan. In 2011 gaf de regering 177 miljoen florin hieraan uit. Voor 2012 begrootte ze aanvankelijk 192 miljoen florin, maar met de wijziging nu loopt dat bedrag op naar 199 miljoen florin (kleine 22 miljoen florin meer). Verder is ook te zien dat de regering meer subsidie verstrekt, zo’n 25 miljoen florin extra.

3 procent tekort in 2014

Vanwege het oplopende tekort vraagt de Raad van Advies zich af in hoeverre de regering haar eigen doelstelling om het tekort terug te dringen nog ‘haalbaar’ acht. De Raad vraagt zich daarnaast af hoe de regering haar beleid gaat aanpassen om toch nog die doelstelling te halen. Want de Raad komt zelf uit op een structureel financieringstekort van 8,35 procent, omdat hij vindt dat ook andere zaken die de overheid moet betalen erbij opgeteld moeten worden. Zoals het jaarlijkse tekort in de sociale zekerheid en dan vooral het tekort van het algemeen pensioenfonds AOV van 52 miljoen florin. Volgens de wet is de overheid namelijk verantwoordelijk voor de aanzuivering van deze tekorten.

De regering heeft op deze punten van de Raad antwoord gegeven (Nader Rapport). Ze vindt dat ze een ‘actief kostenbeperkend’ beleid voert. In drie jaar tijd is immers het financieringstekort met 130 miljoen florin verminderd. Ondanks de crisis en eigen bezuinigingen zegt de regering toch ook de kwetsbare groepen te ontzien met allerlei stimulerende en compenserende maatregelen. De regering begon met een tekort van -9,4 procent BBP en nu is dat 5,7 procent BBP. Voor dit jaar zou, volgens de Centrale Bank door de sluiting van Valero, het tekort eigenlijk nog verder oplopen. Maar, zegt de regering, ze is er toch in ‘geslaagd om de gevolgen van het financieringstekort in 2012 tot een minimum beperkt te houden’.

Daarbij streeft de regering nog steeds naar een financieringstekort van 3 procent BBP. De regering stelt nu dat ze dit niet volgend jaar, maar in 2014 wil bereiken.

Share this page:
« Back
Back to Top