Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaanse minister belooft opnieuw personeelskosten in toom te houden

ZATERDAG, 21 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — Een parlementsmeerderheid bestaande uit de AVP-fractie (13) keurde afgelopen woensdag de wet goed voor de instelling van negen ministeries. Daarbij beloofde de minister van Financiën aan de Staten om de personeelskosten op 68 miljoen florin te houden.

Hij zei dit omdat het aantal ministeries is gegroeid van zeven naar negen. Dat was al duidelijk geworden in oktober nadat de kabinetsformatie werd afgerond. Het leverde direct kritiek op omdat een van de belangrijke punten/beloften voor de formatie van het nieuwe kabinet, het verlagen van de overheidsuitgaven is.

De belofte afgelopen week van de Financiën-minister was voor oppositiepartij MEP niet voldoende om voor de wet te stemmen. Zij verwacht dat de personeelskosten wel degelijk weer gaan stijgen, omdat dit ook de afgelopen regeerperiode onder kabinet-Mike Eman I is gebeurd. Niet alleen namen de kosten toe vanwege (achterstallige) bevorderingen en premiestijgingen, maar ook omdat het kabinet tegen zijn belofte in extra ambtenaren in dienst heeft genomen. Dat leidde ook dit jaar weer tot extra overheidsuitgaven waardoor de regering deze maand nog met een aanvullende begroting van bijna 79 miljoen florin in het parlement kwam. In 2009 toen het eerste kabinet-Mike Eman aantrad, werd er 57,4 miljoen florin uitgeven aan personeel, in 2013 steeg dat bedrag naar 68 miljoen florin.

Toch zegt de nieuwe minister van Financiën, Juan David Yrausquin (AVP) – hij is bovendien met bovengenoemde wet verantwoordelijk geworden voor personeelsaangelegenheden van alle ministers – strikt toe te zien dat de personeelkosten ook komende jaren te houden op 68 miljoen florin. Dus ook nu het aantal ministeries met twee is uitgebreid.

Belangrijkste wijzigingen in de ministersportefeuilles zijn dat Justitie en Onderwijs zijn los getrokken, dat Milieu niet meer onder de minister van Infrastructuur en Integratie valt, maar onder die van Economische Zaken, Communicatie en Energie. Ook Sociale Zaken is apart komen te staan. Verder zijn sociale- en volksverzekeringen (zoals AOV) bij de minister van Volksgezondheid en Sport gekomen, omdat deze nu ook verantwoordelijk wordt voor Ouderenzorg.

Samenwerking

In de keuze voor de verdeling van de taken, zegt de regering, dat de ministeries wel nauwer moeten gaan samenwerken. Dat is met name zo voor Onderwijs en Gezin, Sociale Zaken en Jeugd, en Ouderenzorg. Daarbij stelt regering dat het afgrenzen van taken niet mogelijk dan wel wenselijk is en er dus overlappingen zullen zijn. Vandaar dat een goede samenwerking zo belangrijk is. Dat geldt bijvoorbeeld ook, licht de regering toe, voor de ophaal en verwerking van afval waarbij de ministeries van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, en van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu moeten samenwerken.

De regering heeft ook besloten om een portefeuille Innovatie (bij het ministerie van Algemene Zaken) in te voeren om dit extra onder de aandacht te kunnen brengen: “In de Sociaal Dialoog worden maatschappelijk relevante onderwerpen behandeld en daarin zullen ook de kaders van innovatie kunnen worden vormgegeven en verder ingevuld.”

Raad van Advies

In het advies op de wet, neemt de Raad van Advies ook de kosten vanwege de uitbreiding van ministeries onder de loep. Deze uitbreiding vindt de Raad ook ‘contrair aan de zijdens de Gouverneur van Aruba verstrekte formatieopdracht waarin duidelijk een voorkeur werd uitgesproken voor het behoud van zeven ministeries’. De Raad noemt de uitbreiding ook ‘opmerkelijk’ in het licht van de ‘noodzakelijke kostenbeheersing’ binnen de overheid. Hij wil dan ook meer uitleg van de regering hierover. Verder voldoet de wet niet aan de Comptabiliteitsverordening omdat de regering niet de financiële gevolgen in kaart heeft gebracht, meent de Raad, en daarvoor slechts verwijst naar de begroting van 2014. Deze is echter nog niet ingediend bij het parlement en de regering heeft al aangegeven dat pas in april volgend jaar te doen.

De regering stelt dan wel dat de uitbreiding niet tot extra personeelsuitgaven zal leiden, maar de Raad concludeert zelf dat de kosten wel degelijk zullen stijgen. Daarom adviseert de Raad in bovengenoemde wet een ‘zo realistisch mogelijke prognose’ van de kosten op te nemen. Daar heeft de regering echter geen gehoor aan gegeven in het Nader Rapport (het antwoord op het advies van de Raad). Ze herhaalt slecht dat die kosten pas in de begroting van 2014 zichtbaar zullen worden.

Taken

De Raad heeft ook kritiek op de uitbreiding van de taken voor de minister van Algemene Zaken (premier Mike Eman).Omdat dit ministerie de ‘complexe en veelomvattende’ taak heeft om het algemene regeringsbeleid te coördineren, adviseert de Raad om ‘terughoudend’ te zijn met de toewijzing van taken die bij andere ministeries horen. De Raad geeft als voorbeeld Wetenschap, dat eigenlijk bij het ministerie van Onderwijs behoort en Duurzame Ontwikkeling dat onder Economische Zaken zou moeten vallen. Die adviezen heeft de regering echter niet overgenomen. Ze vindt dat Wetenschap ‘aparte aandacht’ nodig heeft en Duurzame Ontwikkeling juist een ‘overheidsbrede strekking’ heeft, waardoor deze taken dus wél bij het ministerie van Algemene Zaken horen.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top