A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Artikel 8 verzoek jaarrekeningen 2015 van geslecteerde overheidsentiteiten Aruba

Met kenmerk Cft 2017000 I 0 d.d. 20 j anuari 2017 hebben wij uw verzoek ontvangen om op basis van artikel 8 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft), een door u opgemaakte eerste selectie van jaarrekeningen van overheidsentiteiten te doen toekomen 1 ) .
Middels deze brief willen wij u graag tegemoet komen en tegel ijkertijd enige verduidelijking vragen omtrent de motivering van uw verzoek.

Wij zijn het met u eens dat eventuele risico’s die het resultaat van het land Aruba zouden kunnen aantasten, gemitigeerd moeten worden. Gelijkelijk z ijn we het met u eens dat voldoende verantwoording nodig is opdat waar relevant, dividend kan worden uitgekeerd.

In de jaarrekening van het Land Aruba zijn onder de balanspost Financiële Vaste Activa de nationale deelnemingen opgenomen. Hieronder worden kapitaalbelangen van het Land verantwoord, waarvoor geldt dat dit kapitaalbelang voor eigen rekening wordt gehouden en duurzaam bedoeld is. Dit zijn:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top