Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AOV-hervorming Curaçao mag geen onderscheid maken


DONDERDAG, 10 NOVEMBER 2011
WILLEMSTAD — De ministerraad wil de fiscale gevolgen van het AOV-hervormingsplan beter in beeld krijgen. Gisteren heeft de ministerraad zich gebogen over het advies van de ambtelijke werkgroep inzake de hervorming van het pensioenstelsel op Curaçao. Deze werkgroep heeft de risicopunten geanalyseerd van het voorstel van de Commissie Oudedagsvoorziening, dat eind september gereed was.

Zo heeft de werkgroep gekeken naar de economische effecten van het premiesysteem van een verplicht pensioen. Ook is bekeken in hoeverre het mogelijk is om de maatregelen voor alle verzekerden in te voeren zonder onderscheid te maken in groepen.

Zo adviseerde de commissie een differentiatie op de uitkering in de periode 2012 tot 2015. Tot 2015 geldt de normuitkering van 1000 gulden alleen voor de gepensioneerden met een zuiver inkomen van minder dan 18.000 gulden per jaar. Dat komt neer op een maandinkomen van 1500 gulden. De groep gepensioneerden met een maximaal zuiver inkomen van 1500 gulden per maand zijn de ‘on- en minvermogenden’ en op basis van hun bestaansniveau krijgen zij gratis medische zorg. Per 2013 wordt de uitkering jaarlijks geïndexeerd afhankelijk van de economische groei en met maximaal de hoogte van de inflatie. Voor de overige deelnemers wordt de huidige uitkering van 890 gulden per maand in 2016 verhoogd naar 1000 gulden per maand (inclusief de huidige kerstbonus). Hiermee is per 2016 de voorziening uniform voor alle deelnemers.

Ook op de voorgestelde buitenland- en partnerkorting is kritiek. De uitkering aan personen die na 1 januari 2012 in het buitenland gaan wonen blijft gehandhaafd op 818 gulden per maand, terwijl de kerstbonus vervalt. Deze zogenaamde buitenlandkorting is volgens de commissie noodzakelijk omdat de besteding van de uitkering niet ten goede komt aan de lokale economie. Volgens Michel Simon, waarnemend directeur van SVB, is het te betwijfelen of een differentiatie tussen de groep na of voor 1 januari 2012 mogelijk is. Ook Suniel Nanpersad, actuaris van pensioenfonds Vidanova, gelooft dat de buitenlandkorting in strijd is met het gelijkheids- en solidariteitsbeginsel waarop de AOV gestoeld is.

Gregory Damoen, lid van de Commissie Oudedagsvoorziening, nam een minderheidsstandpunt in. Volgens hem is het discriminerend dat gepensioneerden die minimaal twee keer de normuitkering aan zuiver inkomen hebben, vanaf 2016 6 procent AOV-premie over het zuiver inkomen minus het AOV-inkomensbestanddeel moeten gaan betalen. Dit gaat volgens hem ten koste van de koopkracht. Bij hem is de vraag blijven hangen of ouderen, die hun hele leven lang hebben gewerkt en dus ook waarschijnlijk meer premie hebben betaald, nu worden afgestraft voor het opbouwen van hun eigen pensioen met een inkorting van 6 procent van hun inkomen boven het AOV-inkomensbestanddeel. Dit getuigt volgens Damoen niet van solidariteit en is evenmin consistent met het draagkrachtprincipe. Hij stelt voor om de premie van de werkgever te verhogen met 1 procent. Deze groep krijgt via het nieuwe belastingplan al een 7 procent voordeel in winstbelasting. “Het argument dat de werkgever straks al 3 procent gaat afdragen voor de tweede pijler gaat overigens niet op, daar de werknemer die juist al in koopkracht is achteruitgegaan eveneens met 3 procent moet participeren. Het is overigens de vraag waarom bij de tweede pijler niet dezelfde premieverhouding is gehandhaafd als die bij de AOV geldt tussen de werknemer en werkgever”, aldus Damoen. In het voorstel van de commissie moet per 1 juli 2012 een verplicht pensioen ingaan. Dit laatste voorstel geniet niet de prioriteit van de commissie. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, aldus de commissie.
De ministerraad heeft nog enkele twijfels over de fiscale gevolgen van het advies van de commissie. Het AOV-hervormingsplan mag niet in strijd zijn met het nieuwe belastingplan, dat volgend jaar in werking treedt. Zo zijn de tarieven van de winst- en inkomstenbelasting verlaagd, met als oogpunt investeringen in de economie te stimuleren. De verhoging van de pensioenpremielast voor werkgevers rijmt niet met het belastingplan. Het kan volgens de regering niet de bedoeling zijn dat wat de overheid met de linkerhand stimuleert, door de rechterhand wordt vernietigd.

Share this page:
« Back
Back to Top