Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Algemene Rekenkamer Aruba: ‘Niet-effectief optreden overheid structureel oplossen’

ZATERDAG, 26 JANUARI 2013

ORANJESTAD — De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) stelt dat als bureaucratie het onderliggende probleem is van een niet-effectieve overheid, het verschuiven van taken gekarakteriseerd kan worden als symptoombestrijding. Terwijl de problematiek om een structurele oplossing vraagt.

Dit blijkt uit het vervolgonderzoek ‘Terugblik publieke sector in beeld, instellingsbesluiten’, dat eind vorig jaar plaatsvond en waarover Amigoe donderdag ook al berichtte. Het verschuiven van taken, volgens premier Mike Eman (AVP) onder meer te wijten aan bestaande bureaucratie, gebeurt omdat deze anders niet effectief worden uitgevoerd. Maar het verschuiven van taken naar andere diensten of bureaus van ministers biedt volgens de Rekenkamer geen structurele oplossing voor het feit dat de overheid niet effectief optreedt: “Indien de bestaande bureaucratie het probleem van niet-effectief optreden is, dan kan bovenstaande werkwijze gekarakteriseerd worden als symptoombestrijding en wordt het probleem niet aangepakt.” Volgens de Rekenkamer kan dan gedacht worden aan de herziening van overheidsprocessen, zeker als de bestaande bureaucratie geen rol speelt in het waarborgen van een zorgvuldig overheidsoptreden.

Premier Eman maakte in zijn bestuurlijke reactie aan de Rekenkamer duidelijk dat een onderzoek naar hoeverre een herstructurering van de organisatieonderdelen en herverdeling van taken daadwerkelijk zal leiden tot een meer efficiënte uitvoering, een bijzonder omvangrijk en complex proces is. De Algemene Rekenkamer onderkent dit, maar is van mening dat de complexiteit hiervan geen reden mag zijn om de problematiek binnen de overheid niet aan te pakken.

Grip op uitvoering taken

Het ontbreken van formalisering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een dienst kan volgens de Rekenkamer ook negatieve gevolgen hebben voor de interne organisatie. Onduidelijk wordt dan welke gemeenschappelijke doelen nagestreefd worden. Dit kan de productie of dienstverlening negatief beïnvloeden. En als gevolg hiervan, aldus de Rekenkamer, heeft de verantwoordelijke minister ook minder grip op de uitvoering van de taken en de realisatie van zijn beleid.

Aan de diensten Korps Politie Aruba, het Korrektie Instituut Aruba en de Landsrecherche ligt overigens een Landsverordening of Landsbesluit ten grondslag. Volgens de Rekenkamer biedt dit voldoende basis om te zeggen dat de taken en verantwoordelijkheden ‘goed geregeld zijn’.

Niet specifiek genoeg

Departamento Recurso Humano (DRH) is trekker van het project waarin het opstellen van formatierapporten en instellingsbesluiten met daarin vermeld de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij diensten centraal staat. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de premier, heeft prioriteit en wordt overheidsbreed aangepakt.

Toch blijkt uit het onderzoek dat instellingsbesluiten ook op een bureau van een minister worden opgesteld en vervolgens worden vastgesteld zonder afstemming met het DRH. En in 2012 zijn alleen diensten benaderd die geen formatierapport hadden en dus werden er geen diensten met een verouderd formatierapport of diensten zonder instellingsbesluit benaderd. Naar verwachting worden deze diensten voor een actualisering van het formatierapport en/of opstellen van het instellingsbesluit dit jaar alsnog benaderd.

De Algemene Rekenkamer merkt overigens wel op dat de premier nog niet specifiek genoeg aangeeft op welke termijn het projectverband met DHR zal aanvangen en wanneer de resultaten hiervan verwacht kunnen worden. Want de geringe vooruitgang die er is geboekt, is vooral te danken aan het feit dat alle nieuwe diensten een instellingsbesluit hebben.

Opmerkelijk

De Algemene Rekenkamer vroeg tijdens het vervolgonderzoek aan alle ministers of zij een specifiek beleid hebben geformuleerd gericht op de opstelling/actualisering van instellingsbesluiten voor de onder hen vallende diensten en directies. Hierop reageerden volgens de Rekenkamer alleen de minister Mike de Meza van Financiën, Utiliteiten, Communicatie en Energie en minister Richard Visser van Volksgezondheid en Sport. En in hun schriftelijke reactie gaven zij inhoudelijk geen antwoord op de gestelde vraag, zegt de Rekenkamer in zijn nawoord van het rapport.

Share this page:
« Back
Back to Top