Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aftredende gedeputeerden mogen langer blijven zitten op Bonaire

WOENSDAG, 4 DECEMBER 2013

KRALENDIJK — De Eilandsraad heeft gisteravond in meerderheid besloten dat gedeputeerden Burney el Hage en Silvana Serfilia nog niet aftreden, maar dat hun periode wordt verlengd. Zij zullen voorlopig aanblijven tot 17 januari 2014. Het voorstel daartoe, gedaan door de fracties van UPB en Santana na advies daarover te hebben ingewonnen bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), is met vijf stemmen voor en vier tegen aangenomen.

Hierdoor is de grond voor de met spoed opgeroepen vergadering komen te vervallen, namelijk om afscheid te nemen van de vertrekkende gedeputeerden en de benoeming van de opvolgers. Dat punt is dan ook afgevoerd van de agenda door de meerderheid van de raad, zeer tot ongenoegen van de oppositie. Zoals bekend heeft zowel El Hage als Janga-Serfilia ontslag ingediend bij de Eilandsraad. De raad moet binnen een maand na het ontslag de vervanging regelen. Die periode verstrijkt op 5 december voor El Hage en voor Janga-Serfilia op 17 december van dit jaar. De reden voor het verzoek van de Eilandsraad, per brief ter vergadering voorgelegd aan de raad om hen langer aan te houden, is vooral bedoeld om de UPB meer tijd te gunnen om de organisatorische zaken rondom de benoeming van Edsel Winklaar als vervanger van Burney el Hage te regelen. Hij woont en werkt in Nederland.


Stolte’s verzoe
k

De fractie-Santana heeft al een tijdje voorzien in de vervanging van haar gedeputeerde, Silvana Janga-Serfilia. Haar opvolger wordt Hans Els, die onder meer Economische Betrekkingen in zijn portefeuille krijgt. Daarover is overeenstemming bereikt tussen de twee fracties die de meerderheid vormen in de Eilandsraad. Een tweede reden voor de fractie-Santana om mee te werken aan het voorstel is, dat de fractieleider persoonlijk is benaderd door Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte namens de minister van BZK, met het verzoek om Janga-Serfilia nog even aan te houden in die functie. Dat verzoek is gedaan omdat zij ook waarnemend gezaghebber is en er ook in die vervanging voorzien dient te worden. Het is geenszins de bedoeling van de fractie dat Janga-Serfilia ook daadwerkelijk aanblijft tot 17 januari 2014, aldus Santana. Els staat te popelen in de startblokken.


Advies BZ
K

De oppositie was er natuurlijk fel op tegen dat de verlenging via een brief van de fracties geregeld wordt. De fracties PDB en MBL betoogden dat de gedeputeerden de raad eerst schriftelijk van hun wens om langer aan te blijven op de hoogte hadden moeten stellen. Dat zou dan moeten gebeuren door eerst hun ontslagbrief in te trekken. De oppositie voerde verder aan dat de gedeputeerden persoonlijk de brief waarin om verlenging wordt verzocht, hadden moeten schrijven aan de raad en niet de fracties.

Een interessant moment deed zich voor toen oppositielid Nolly Oleana de grifier van de Eilandsraad vroeg om juridisch advies over deze kwestie in te winnen bij een deskundige jurist op dit gebied. Hij werd hierbij afgetroefd door Jeffrey Levenstone, fractievoorzitter van de UPB. Hij was met zijn voorstel namelijk niet over een nacht ijs gegaan en heeft nog voor de vergadering de vraag voorgelegd aan juristen van de afdeling Bestuurlijke inrichting en democratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in Den Haag.


Waarnemend gezaghebbe
r

Volgens Alain Krijnen, senior juridisch adviseur BZK, is er geen enkel juridische bezwaar als de gedeputeerden langer aanblijven, mits de Eilandsraad hen daartoe verzoekt. De Eilandsraad moet daar wel een beslissing over nemen of zich in ieder geval bij motie daarover uitspreken. Het vertrouwen in de gedeputeerden weegt immers zwaarder dan de termijn van vier weken. Die termijn is geen hele harde termijn, indien blijkt dat het wenselijk is dat de gedeputeerden langer aanblijven.

Serfilia-Janga kan, aldus de jurist, zolang er nog geen waarnemend gezaghebber is benoemd conform artikel 91 van de WolBes en zij nog in functie is als gedeputeerde, de gezaghebber blijven vervangen bij ontstentenis of verhindering en alle daaraan verbonden taken en bevoegdheden blijven uitoefenen, onder verantwoording aan de Eilandsraad.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top