Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanpassingen toelatingsbeleid investeerders op Curaçao

19 OKTOBER 2013

Willemstad – Het ministerie van Justitie maakt bekend dat er een nieuw toelatingsbeleid is voor kort verblijf van kapitaalkrachtige investeerders en overwinteraars. Het gaat om een vergunning tot tijdelijk verblijf voor een periode van maximaal 180 dagen (6 maanden). Kapitaalkrachtige investeerders zijn vreemdelingen die hetzij financieel deelnemen in een bedrijf of organisatie, hetzij financieel willen beleggen in ven- nootschappen of het investeren in onroerende goederen voor ten minste een bedrag van 650.000 gulden.

Daarvoor dient de investeer- der een bankgarantie te kunnen tonen aan de lokale overheid. Een overwinteraar is een solvabele vreemdeling die minimaal 36.000 gulden tot zijn beschikking heeft, als ook een vreemdeling die eigenaar is van een huis of appartement op Curaçao of van een pleziervaartuig of jacht met een minimale lengte van 10 meter.

Uitgelegd wordt dat de huidige financieel-economische omstandigheden van het Land Curaçao het wenselijk maken om een verantwoord beleid uit te stippelen ten behoeve van bepaalde externe economische doelgroepen zoals kapitaalkrachtige investeerders en overwinteraars die een impuls aan de economie van Curaçao wen- sen te geven.

,,De praktijk leert dat het huidige toelatingsbeleid ten aanzien van deze doelgroep de lading niet dekt en derhalve aangepast dient te worden”, aldus een officiële advertentie van het ministerie in de Curaçaosche Courant.  Vervolgd wordt: ,,De vergunning tot tijdelijk verblijf ten behoeve van deze doelgroep geeft de mogelijkheid langere periode op Curaçao te verblijven dan is toegestaan als toerist zonder dat zij zich zakelijk hier te lande moeten vestigen of hoofdverblijf moeten hebben. Het verblijf van deze doelgroep moet het algemeen economische belang van Curaçao dienen.”

Voorwaarde is dus dat de vreemdeling duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan moet beschik- ken. De vreemdeling ondertekent een verklaring dat hij ermee bekend is dat hij alleen 180 dagen per kalenderjaar op Curaçao mag verblijven en dat hij geen arbeid mag verrichten. De vreemdeling bouwt ook geen verblijfsrecht op.  Tot slot moet de kapitaalkrachtige investeerder of overwinteraar de nodige bescheiden overleggen. Familieleden krijgen een vergunning tot tijdelijk verblijf gelijkgesteld aan die van de hoofdaanvrager.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top